REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sanatoria Słowacki sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020r. poz.344 ze zm.) wprowadza niniejszy Regulamin
  określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych
  usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i
  rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz
  tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  a) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2021 poz. 5760 z
  późn.zm.)
  b) Portal – strona internetowa Sanatoria Słowacki Sp. z o.o., dostępna pod adresem https://konopnyzdroj.com;
  c) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
  lipca 2002r. (Dz. U. 2020r. poz.344 ze zm.));
  d) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
  zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
  telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa
  telekomunikacyjnego;
  e) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na
  odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za
  pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych,
  która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu
  Prawa telekomunikacyjnego;
  f) Usługa lub Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną;
  g) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i
  współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość
  przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;
  h) Usługodawca – Sanatoria Słowacki Sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju, przy ul. 1 Maja 33, 28-100 BuskoZdrój; NIP 6551975373; REGON 368430356; KRS 0000697752;
  i) Usługobiorca lub Użytkownik lub Kupujący – podmiot korzystający z usług Sanatoria Słowacki Sp. z o.o.,
  będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
  zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
 3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej
  odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępnione w
  ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu.
 4. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usług dostępnych na Portalu jest
  równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
  II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNYCH
  Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
 5. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu elektronicznego biuletynu z informacjami i ofertami Usługodawcy,
  za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy. Usługa dostępna jest
  bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Formularz rejestracyjny dostępny jest na Portalu, jego wypełnienie stanowi
  złożenie zamówienia na otrzymywanie Newslettera, w szczególności poprzez udostępnienie w tym celu adresu
  elektronicznego Usługobiorcy. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera
  poprzez kliknięcie hiperłącza o treści „możesz się wypisać”, zawartego w każdej wiadomości e-mail przesłanej
  Usługobiorcy z treścią Newslettera. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług
  drogą elektroniczną dotyczącą Newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie na otrzymywanie Newslettera,
  godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeśli mają one charakter informacji handlowej.
 6. Pliki do pobrania – usługa polegająca na bezpłatnym udostępnieniu plików zawierających oferty handlowe,
  informacje na temat usług Usługodawcy oraz treści promocyjne.
 7. Linki zewnętrzne – odnośniki do innych stron internetowych znajdujące się na Portalu są podane wyłącznie w
  celach informacyjnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych stronach
  internetowych ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.
 8. Formularz kontaktowy – usługa kontaktu polegająca na wysyłaniu przez Użytkownika wiadomości do
  Usługodawcy za pośrednictwem formularza, w tym polegająca na wysłaniu informacji lub zapytania do
  Usługodawcy na adres e-mail: sklep@konopnyzdroj.com
 9. Usługi informacyjne – polegające na udzielaniu Usługobiorcy dostępu do Portalu i do materiałów tekstowych i
  graficznych o różnorodnej tematyce związanej z działalnością statutową Usługodawcy, udostępniane na
  indywidualne żądanie Usługobiorcy w taki sposób, aby Usługobiorca miał do nich dostęp w czasie przez siebie
  wybranym za pośrednictwem Portalu.
 10. Inne usługi świadczone przez Usługodawcę w Portalu, które mogą być wykonywane przez Usługodawcę na
  podstawie odrębnych umów.
  III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 11. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym
  Regulaminie.
 12. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 13. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Portalu i udostępnionych usług w sposób zgodny z prawem oraz z
  poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy oraz osób trzecich.
 14. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Usługodawcę odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu
  sprzedaży wysyłkowej o treści obowiązującej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez
  Usługobiorcę w trakcie dokonywania zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 15. Wszystkie towary oferowane przez Usługobiorcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz
  znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa
  lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów
  zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.
  Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w
  tym zakresie zawartą na Portalu.
 16. Za zamówione u Usługodawcy towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce
  „Płatności”
 17. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa”.
 18. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.
  Usługobiorca powinien zapoznać się z instrukcją obsługi lub ulotką dołączoną do zakupionego towaru.
 19. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
 20. Każdy Usługobiorca, powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym
  następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub
  nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 – 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach
  mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79, lub nowszej; włączona obsługa
  JavaScript i plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Portal plików cookies
  zawarte są w Polityce Cookies zamieszczonej na Portalu).
 21. Usługobiorca ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności pakietu usług w każdym czasie, za
  wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń losowych.
  Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w porach jak najmniej uciążliwych dla
  Użytkowników.
 22. Każdy Kupujący powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz
  aktywnym numerem telefonu.
 23. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne urządzeń, w
  szczególności sprzętu komputerowego, z których korzysta Kupujący albo problemy bądź ograniczenia techniczne
  usług świadczonych przez osoby trzecie, takich jak usługi zapewniania dostępu do Internetu.
 24. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od: nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w
  szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych
  Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług droga
  elektroniczną,
 25. Działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów
  teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania
  nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
 26. Regulamin sprzedaży wysyłkowej może ulec zmianie. Każdego Usługobiorcę obowiązuje wersja Regulaminu
  sprzedaży wysyłkowej w treści aktualnej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez
  Usługobiorcę w trakcie dokonywania zamówienia.
 27. Dostawa towarów zamówionych w Sklepie realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 28. Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.
 29. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej do wartości zamówienia doliczany jest
  koszt dostawy według cennika umieszczonego w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć,
  zgodnie z podanym cennikiem.
 30. Usługodawca zobowiązany jest do przygotowania towarów do odbioru przez podmiot zarządzający transportem
  lub firmę kurierską oraz do uiszczenia wynagrodzenia należnego podmiotowi zarządzającemu transportem i
  firmie kurierskiej z tytułu dostarczenia towarów do Kupującego.
 31. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić w zależności od wybranej firmy
  kurierskiej. Aktualne czasy dostawy wszystkich dostępnych firm kurierskich są opisane w zakładce “Dostawa”.
  W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, należy poinformować o tym Usługodawca celem
  ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.
 32. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny
  adres, odmowa przyjęcia), Usługodawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego
  transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw znajdującym się na Portalu.
 33. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo
  uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych
  na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a
  następnie skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu
  poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
 34. Każdy Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem
  faktycznym. Podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić korzystanie ze
  świadczonych przez Usługodawcę usług.
 35. Dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób
  trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi
  naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 36. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów bądź odpowiedzialności
  związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z
  naruszeniem ust. 6 pkt c powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy
  przez osoby trzecie.
 37. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych lub udostępnianych treści, które zostały
  wprowadzone przez Usługobiorcę do systemów informatycznych Usługodawcy.
 38. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu informatycznego,
  Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego
  powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i
  stabilności systemu teleinformatycznego.
 39. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie
  zostanie zgłoszone wobec Usługodawcy przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca
  nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu,
  opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 40. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia
  przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i
  moralnych.
 41. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub
  osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Usługodawce na warunkach określonych
  w niniejszym Regulaminie.
 42. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Portalu oraz będących składnikiem Usług
  wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 43. Żaden fragment publikacji prezentowany na Portalu nie może być powielany lub rozpowszechniany w celach
  komercyjnych w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 44. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych
  wprowadzonych przez Usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących
  przypadków:
  a) Informacje te są powszechnie znane lub publicznie dostępne, o ile nie zostały upublicznione z naruszeniem
  prawa,
  b) Ujawnienie tych informacji jest wymagane przez przepisy prawa
  c) Usługobiorca wydał zgodę na ujawnienie tych informacji.
  IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 45. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Usługodawcę Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić
  elektroniczny formularz zamówienia udostępniony na Portalu.
 46. Warunkiem przyjęcia przez Usługodawcę otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Usługobiorcę
  wszystkich informacji, które przewidziano w formularzu zamówienia.
 47. Usługodawca oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z lub wskazanym przez niego odbiorcą
  zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 48. Po złożeniu zamówienia Usługobiorcą otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie zamówienia
  zawierające:
  a) numer zamówienia;
  b) podsumowanie zamówienia, dane dotyczące zamawianych produktów (nazwę, wielkość opakowania, liczbę
  opakowań) i cenę każdego produktu, wybraną przez Kupującego formę dostawy i jej koszt, łączną cenę całego
  zamówienia, dane osobowe Kupującego, dane wysyłkowe, ewentualne uwagi do zamówienia oraz dane do
  faktury (opcjonalnie);
  c) dane Usługodawcy.
 49. Wybór opcji „Kupuję i płacę” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty
  za wybrane towary oraz dokonaniem dostawy zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, przesłanym na wskazany
  przez Kupującego adres e-mail. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać
  połączone z innym zamówieniem.
 50. W momencie wyboru opcji „Kupuję i płacę” zostaje zawarta między Usługodawcą a Kupującym umowa
  sprzedaży na rzecz Kupującego towarów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym
  Kupującemu drogą elektroniczną i zamówienie zostaje przyjęte przez Usługodawcę do realizacji.
 51. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 52. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione towary
  oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia,
  za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie
  dostawy. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane,
  o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 53. O przewidywanym terminie realizacji zamówienia Usługodawca informuje podczas składania zamówienia w
  momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy.
 54. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych
  licząc od:
  a) zaksięgowania wpłaty za zamówienie, dokonanej za pośrednictwem dostępnego na Portalu operatora płatności;
  b) złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką lub kartą płatniczą „za pobraniem”.
 55. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
  a) elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Usługodawca nie może skontaktować
  się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych.
  b) towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu
  zamówienia;
  c) zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Usługodawcę przepisów prawa powszechnie
  obowiązującego;
  d) takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 56. Jeżeli Usługodawca odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 12 powyżej, niezwłocznie, najpóźniej w
  terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą
  elektroniczną.
 57. Jeżeli Usługodawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego w całości lub w części (z uwagi na
  incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź uszkodzenie towaru), Usługodawca zawiadomi o tym
  Kupującego drogą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni
  roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Usługodawcy, Kupujący
  według swojego wyboru ma prawo:
  a) albo od razu odstąpić od umowy w całości;
  b) albo od razu odstąpić od umowy w części, która nie może być zrealizowana (co będzie oznaczało realizację przez
  Usługodawcę zamówienia w pozostałym zakresie);
  c) albo wyznaczyć Usługodawcy dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym
  upływie, od umowy odstąpić albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej
  wykonania;
  d) albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.
 58. W przypadku przewidzianej w ust. 12 powyżej odmowy przez Usługodawcę realizacji zamówienia, Usługodawca
  zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami
  dostawy. W przypadku przewidzianego w ust. 13 lub ust. 14 odstąpienia Kupującego od umowy, Usługodawca
  zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami
  dostawy, w zakresie, w jakim następuje odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy w całości lub części jest
  fakultatywnym uprawnieniem Kupującego, będącym dobrowolną alternatywą dla dochodzenia swoich uprawnień
  wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.
  V. REKLAMACJE
 59. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  a) Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz
  Usługobiorcy,
  b) Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia
 60. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę należy składać niezwłocznie
  na adres e-mail: sklep@konopnyzdroj.com
 61. Reklamacja musi zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji, datę i godzinę wystąpienia
  nieprawidłowości oraz dane kontaktowe Usługobiorcy (składającego reklamację).
 62. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być
  wykonana.
 63. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14
  dni od ich otrzymania. Jeśli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe w tym terminie, Usługodawca powiadamia o
  tym fakcie Usługobiorcę oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 64. Reklamacje, które nie zawierają niezbędnych danych określonych w punkcie 2 powyżej, nie będą rozpatrywane
  przez Usługodawcę.
  VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW
 65. Z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny w terminie:
  a) 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia lub
  b) 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia zamówienia.
  W przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg
  terminu dla odstąpienia od zamówienia rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument (lub osoba trzecia wskazana przez
  Konsumenta) wszedł w posiadanie ostatniego z tych produktów.
 66. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Usługodawcę o swojej
  decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres poczty
  elektronicznej sklep@ konopnyzdroj.com lub pocztą tradycyjną na adres: Terma Słowacki Resort Medical SPA ul.
  Grotta 35, 28-100 Busko-Zdrój.
 67. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od
  umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy prawidłowe nadanie przesyłki u właściwego operatora
  pocztowego lub logistycznego w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu sprzedaży wysyłkowej towarów
  Usługodawcy przed upływem terminu 14 dni.
 68. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Terma Słowacki Resort
  Medical SPA ul. Grotta 35, 28-100 Busko-Zdrój.
 69. Sugerujemy również odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z
  oryginalnymi zabezpieczeniami. Zwracany towar powinien być bez jakichkolwiek znamion ingerencji w jego
  opakowanie i nie nosić śladów używania.
 70. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i nieodsyłanie ich w kopertach lub kopertach
  bąbelkowych.
 71. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 72. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego odesłania zwracanego zamówienia do
  Usługodawcy, Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty
  dostarczenia towaru (z wyjątkiem, dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
  dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę),
  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został
  poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 73. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność, korzystając z takiego samego sposobu płatności,
  jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
  zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 74. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dowodu
  ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 75. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są:
  towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Usługodawca informował Kupującego przy
  składaniu zamówienia (np. informacja o krótkim terminie przydatności była wskazana w opisie produktu);
  towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu
  opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
 76. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zakupił kilka takich samych produktów objętych promocją, po czym
  odstępuje od umowy sprzedaży w części dotyczącej któregokolwiek z nich, Kupującemu zwracana jest najniższa
  cena za ten produkt wskazana na fakturze.
  VII. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 77. Usługobiorca odpowiada za prawidłowość i aktualność przekazanych danych osobowych. W razie uzasadnionych
  wątpliwości co do rzetelności danych Usługodawca ma prawo żądać udokumentowania prawidłowości danych
  przez Usługobiorcę.
 78. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności dostępnej
  na Portalu.
 79. Jeżeli następuje wyrażenie zgody przez Usługobiorcę, zawsze ma ono charakter dobrowolny